Nowe Konto dla Ciebie z premią do 300 zł w Credit Agricole

Credit Agricole kilka dni temu zmienił całkowicie swoją ofertę kont osobistych. Podstawowym rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym jest obecnie Konto dla Ciebie. Osoby zakładające nowe konto mogą liczyć na jedną z trzech premii, którą wybiorą sami.

Wraz z wprowadzeniem nowego konta z oferty zostały wycofane dotychczasowe rachunki 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające oraz Konto PROSTOoszczędzające PLUS. Nowe Konto dla Ciebie obejmuje 4 wersje:

 • Konto dla Ciebie – rachunek standardowy,
 • Konto dla Ciebie GO! – rachunek przeznaczony dla osób w wieku od 13 do 18 lat
 • Konto dla Ciebie MOVE! – rachunek przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 27 lat,
 • Konto dla Ciebie VIP – rachunek przeznaczony dla najbardziej zamożnych klientów.

Konto dla Ciebie nie jest kontem darmowym. Miesięczna opłata za jego prowadzenie wynosi 7 zł, miesięczna obsługa karty debetowej 9 zł, wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju 5 zł. Bank daje jednak możliwość uniknięcia wszystkich tych opłat, jeśli w miesiącu poprzedzającym ich pobranie zostanie zapewniony wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana zostanie jedna płatność kartą debetową lub BLIKiem.

Konto dla Ciebie GO! prowadzone jest bezpłatnie. Darmowa jest również obsługa karty debetowej. Gotówkę ze wszystkich bankomatów na terenie kraju najmłodsi posiadacze konta wypłacą za darmo, pod warunkiem że w miesiącu poprzedzającym jej pobranie, wykonają jedną płatność kartą debetową lub BLIKiem. W przeciwnym wypadku opłata wynosi 3 zł.

Prowadzenie Konta dla Ciebie MOVE! kosztuje 3 zł/m-c. Opłaty tej można uniknąć wykonując w miesiącu poprzedzającym jej pobranie jedną płatność kartą debetową lub BLIKiem. Wykonanie tej płatności zapewni również bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie kraju. Jej brak spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 3 zł. Obsługa karty debetowej jest darmowa.

Za prowadzenie Konta dla Ciebie VIP Bank pobiera opłatę w wysokości 30 zł. Opłaty tej można jednak uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie zostanie zapewniony wpływ na konto w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo na rachunkach prowadzonych w PLN w ramach konta wyniesie 200 000 zł. Miesięczna obsługa karty debetowej i wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju są bezwarunkowo darmowe.

Do 200 zł premii za przeniesienie konta

W terminie 7 dni od daty podpisania umowy o konto należy złożyć Wniosek z pełnomocnictwem dla Banku. Powinien on zawierać następujące dane:

 • nazwę dotychczasowego banku,
 • numer rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w dotychczasowym banku,
 • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku,
 • nazwę i adres instytucji, z której przelewane jest wynagrodzenie.

Należy pamiętać, aby podpis na Wniosku i Pełnomocnictwie był taki sam, jak podpis w dotychczasowym banku.

Za przeniesienie konta z innego banku uczestnik promocji otrzyma premię zależną od wielkości wpływu na konto:

 • 100 zł – jeśli każdego miesiąca przez okres 3 miesięcy zapewni wpływ na nowo otwarte konto w wysokości 1 000 zł,
 • 200 zł – jeśli każdego miesiąca przez okres 3 miesięcy zapewni wpływ na nowo otwarte konto w wysokości 3 000 zł.

Premia zostanie wypłacona na nowo otwarte konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został  dokonany trzeci wpływ na konto.

Do 300 zł zwrotu za opłacane rachunki

W tej propozycji Credit Agricole oferuje premię w postaci zwrotu w wysokości 5% za rachunki za gaz, energię elektryczną, bieżącą wodę, telewizję kablową lub satelitarną, dostęp do Internetu, telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego. Maksymalnie za dany miesiąc można otrzymać 25 zł. Ponieważ okres promocyjny obejmuje 12 miesięcy łączna premia może wynieść 300 zł.

W celu  otrzymania premii z tytułu opłaty za dane medium należy dostarczyć dokument potwierdzający jej dokonanie. Powinien on być wystawiony na nazwisko uczestnika promocji lub jego małżonka oraz zawierać numer rachunku bankowego odbiorcy. Ważnym jest, aby adres na dokumencie zgadzał się z adresem wskazanym w Banku, jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny uczestnika promocji.

Warunkiem otrzymania premii jest dokonanie w miesiącu poprzedzającym jej przyznanie wpłaty na konto w wysokości 1 000 zł. Zwrot zostanie zaksięgowana na koncie zaraz po wykonaniu płatności z konta za pośrednictwem przelewu, polecenia zapłaty lub zlecenia stałego.

CAsaver z premią 50%

W ramach tej promocji jej uczestnik może otrzymać premię w wysokości 50% wartości transakcji zrealizowanych w ramach usługi CAsaver. Tak jak w przypadku poprzedniej promocji za dany miesiąc można otrzymać premię w wysokości 25 zł, a w ciągu 12 miesięcy 300 zł.

W tym celu należy uruchomić usługę CAsaver i powiązać ją z Rachunkiem oszczędzam. Usługa polega na automatycznym oszczędzaniu podczas robienia zakupów. Kwota zakupów zostaje zaokrąglona do pełnej wartości. Od użytkownika zależy czy będzie to do 0,50 zł, 1 zł czy 5 zł. Przykładowo – jeśli została uruchomiona usługa zaokrąglania do 5 zł to przy płatności 26 zł Bank zaokrągli ją do pełnych 30 zł. Różnica pomiędzy kwotą zaokrągloną, a faktyczną kwotą płatności wynosząca 4 zł, zostanie odprowadzona na Rachunek oszczędzam. W ramach promocji Credit Agricole powiększy ją o 2 zł.

Warunkiem wypłacenia premii jest  zapewnienie w miesiącu poprzedzającym jej przyznanie wpływu na konto w wysokości co najmniej 1 000 zł i wykonanie płatności kartą na kwotę nie mniejszą niż 300 zł. Premia zostanie przelana na Rachunek Oszczędzam na koniec miesiąca.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Podstawowe opłaty Konta dla Ciebie

Oprocentowanie

 • rachunek nie jest oprocentowany.

Prowadzenie konta

 • 7 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku, opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.

Wypłata i wpłata gotówki w Oddziale Banku

 • 0 zł – wypłata gotówki,
 • 0 zł – wpłata gotówki,

Przelewy

 • 0 zł – krajowy przelew internetowy Elixir,
 • 7 zł – przelew natychmiastowy w Serwisie internetowym i mobilnym CA24,
 • 0 zł – zlecenie stałe,
 • 0 zł – polecenie zapłaty,
 • 30 zł – przelew internetowy SORBNET,
 • 10 zł – przelew europejski SEPA,
 • 0,25% min. 40 zł max. 250 zł – przelew zagraniczny do pozostałych krajów SWIFT.

Parametry karty debetowej MasterCard Standard lub Visa Debit

 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 9 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej,
 • opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.
 • 0 zł – wypłata gotówki z bankomatów Banku,
 • 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • opłaty można uniknąć, jeśli w miesiącu poprzedzającym jej pobranie został zapewniony wpływu na konto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł i wykonana została jedna płatność kartą lub BLIKiem.
 • 10 zł – wypłata gotówki z bankomatów za granicą,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi cash back.

Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.